Febby Benson

Zita rangu ndinonzi Febby Benson.Ndinemakore makumi matatu okuberekwa.Ndakaroorwa naTinei Daiman, Mwari vakatikomborera nevana vanoita vana.

Tinogara pa5941 Southlea-park.Kubvira zvatakaroorana nemurume wangu tainge tigere zvakanaka chaizvo.

Taiita maonera pamwe pazvose.Asi dambudziko rakazotanga mugore ra2016, Apo murume wangu akatanga kurwara nepfungwa zvandisina kana neremuromo.Kana dziri chechi dzenguwo chena hapana yandisina kutsvakarubatsiro.

Asi hapana chakashanduka paurwere hwemurume wangu.Pese pandaifamba yainzi imhepo iripamurume wangu.Kana dziri hama dzemurume ndakavaonesa dambudziko asi hapana kana rubetsero rwandakawana.

Hama dzemurume wangu dzikatondishanyira kwandinogara anenge aita mazuva maviri anenge atogara chaizvo nokuti vanopa zvikonzero zvekuti :hatikwanisi kugara nemurwere wepfungwa,tinogona kuponderwa Mumba takarara uye nzara.

Mashoko ose aya anondishungurudza chaizvo nekuti ndidzo hama dzake dzepedyo.Uye murume wangu anenguva dzekuti anotora chikafu achirasa-rasa,anopisa zvinhu zvemumba uye anondituka.

Kana rurirudo chairwo Mumba mangu kwangove kutungana kwembudzi.

Ini handishandi ndinorarama nekutengesa mvura mvura iyo yandinowana musure mekunge ndarara pamutsetse we chibhorani .

Ndiyo mari inondiraramisa nemhuri yangu.uye murume wangu urwere hwake anodakudya chaizvo.Pandinogara pamba patinochengeta.

Murume wangu ndinomuda chaizvo asi dambudziko rekurwara kwake randikandisa mapfumo pasi.

Mari yandinochera mvura haikwani kuti ndiraramise mhuri.Handisisina kana mubetseri.Vasingandizivi nevanondiona vanondisheedza kuti Gogo nezera rangu rino,haisi mhosva yavo.

Ndaperezeka ,ndaonda ipfungwa nenhamo ndinombofunga pfungwa yekusiya vana ndoenda kunoshanda kana remumba zvaro.

Asi moyo wekubereka unondibata ndodzamisa pfungwa dzangu.Vehama ndibatsireiwo nepamunogona napo ndashupika.

Mukaona gudo ropeta mahobi zivai kuti mubvumbi wabvira kure hama dzangu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *